Регистрация на НПО в обществена полза (Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза) ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Полезно
Сряда, 06 Ноември 2013 13:33, Pravatami.bg

 

Освен НПО в частна полза, мога да регистрирам и такова в обществена полза (видове НПО). Процедурата по регистрацията отново е уредена по същия закон.


Учредяване:


При регистрацията на такава организация от особено значение е извършваната от нея дейност. По закон тя трябва да бъде:
•    За развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопозването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура.
•    За подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи.
•    За подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.
•    За защита на човешките права или на околната среда.
•    Други цели, определени със закон.


В по-голямата си част регистрацията на ЮЛНЦ за общественополезна дейност следва стъпките на регистрацията на ЮЛНЦ в частна полза. Като ествествено регистрирането на лице в обществена полза има няколко допълнителни изисквания:
1.    Броят на лицата, учредяващи такава организация, трябва да е по-голям отколкото при регистриране на НПО в частна полза. Сдружение в обществена полза се  учредява от минимум 7 дееспособни (здрави българи, навършили 18 г.) физически лица или от 3 юридически (напр. от дружества/фирми).
2.    При ЮЛНЦ за общественополезна дейност е необходимо да се извърши вписване в Централен регистър към Министерство на правосъдието. При отказ от вписване, учреденото вече сдружение може да действа като такова в частна полза.


Преди вписването в регистъра е необходимо съдът да е вписал съответното ЮЛНЦ като такова в обществена полза.


Към заявлението за вписване в Централен регистър се прилагат следните документи:
•    Препис от съдебните решения по регистрацията на ЮЛНЦ.
•    Удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по регистрацията.
•    Декларация за вписване на обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ. (В тази декларация трябва да опиша за какво ще се разходва имуществото на организацията. Има още 7 щателно описани точки, с чието деклариране следва да се съглася, за да мога да подам декларацията и да създам исканото от мен ЮЛНЦ.)
•    Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 и чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ. (Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания.)


Върховните органи на ЮЛНЦ в обществена полза също са различни от тези на организацията в частна полза. Те са колективен върховен орган и управителен съвет.


Органите, извършващи вписването, могат да откажат извършването му при наличието на следните обстоятелства:
•    Ако ЮЛНЦ в обществена полза не е вписано като такова от oкръжния съд.
•    Или ако неговата дейност противоречи на закона.


Налице е мълчалив отказ за вписване, ако то (вписването) не бъде извършено в 14-дневен срок след заявяването му.


NB! “Мълчалив отказ” представлява липсата на мотивиран писмен отказ/решение на администрацията в рамките на нормативно установения срок”.


Отказ от вписване (вкл. и мълчалив отказ) може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.


ЮЛНЦ в обществена полза имат право на преференции в определени области.


NB! ЮЛНЦ в частна полза може да се преобразува в организация, осъществяваща обществено полезна дейност. Обратното обаче не е позволено от закона!


(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

 

Автор: Вяра Молева, pravatami.bg

Линк към оригиналната статия: http://pravatami.bg/1012


Образци:
Министерство на правосъдието

Powered by Web Agency