Предимства за НПО в обществена полза ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Полезно
Сряда, 06 Ноември 2013 13:44, Pravatami.bg

 

Ако искам да съм в помощ на обществото и осъществявам тази своя идея чрез организация с нестопанска цел, една от въможностите ми е тя да бъде учредена в обществена полза. Законът дава определени предимства за организациите в обществена полза.


1. Възможност за отдаване под наем на имот – общинска или държавна собственост – при  преференциални условия.
•    Държавната и общинска собственост е два вида – частна и публична. Специални условия са предвидени за ЮЛНЦ в обществена полза само в случай на имоти – частна собственост.
•    Основното в случая с наема на подобен имот е, че на ЮЛНЦ не им се налага да участват в конкурси или търгове (каквито по закон е необходимо да се проведат в нормалните случаи на ползване на такива имоти от страна на недържавни органи), което е едно изключително улеснение за юридическите лица в обществена полза.
•    При отдаден подобен имот под наем той задължително трябва да се ползва съобразно предзначението му. Има изрична забрана за преотдаване на държавни и общински имоти, а също и за съвместното им ползване с трети лица, т.е. става дума за страна, чужда на договорното отношение между държавата/общината и ЮЛНЦ. Поддържането и текущите ремонти се поемат задължително от наемателя (т.е. ЮЛНЦ).


Отдаване под наем на имоти – общинска частна собственост


Законодателството в България признава редица облекчения за сдруженията в обществена полза, като по-детайлно нещата се уреждат от наредбите на общинските съвети. Това Право разглежда Наредбата на Столична община.


Имоти – частна общинска собственост се отдават под наем без търг или конкурс на ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, като с предимство се ползват лицата, които са реализирали или реализират проекти на територията на общината от взаимен интерес, за срок, определен в решението на общинския съвет.


Наемната цена се определя от общински съвет, като правилата за определяне на цените са описани в тази наредба. Едно от интересните неща за при наема на общински имот е задължително предвидената клауза за ежегодна актуализация на наемната цена.


Как се наема такъв имот?


Искане може да се подаде по всяко време до един от следните органи:
•    кмет на СО;
•    заместник-кмет на СО;
•    секретар на СО;
•    кметове на райони;
•    общински съветници.


Решението дали да бъде отдаден под наем такъв общински имот или не, се взима от общински съвет. В изпълнение на това решение ЮЛНЦ сключва договор за наем с кмета на общината (или с упълномощено от него длъжностно лице).


А тук мога да видя актуалните към момента имоти – частна общинска собственост, които са свободни и се намират под управлението на Столична община.


Отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост


За наемането на имот – частна държавна собственост от ЮЛНЦ в обществена полза не е необходимо участие в търг или конкурс. Искане за наемане на държавен имот се отправя към:
•    сътветния министър;
•    ръководителя на ведомството;
•    или областния управител.


Как да поискам такъв имот?


С мотивирано искане към един от горепосочените органи.


Една от “преференциите” да се наеме такъв имот е “закодирана” в разпоредбата на чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, където за ЮЛНЦ в обществена полза е предвиден троен размер на наема спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.


2. Данъчни облекчения и финансови преференции за ЮЛНЦ в обществена полза.
•    С данъчни облекчения се ползват и дарителите на такива лица (юридически и физически лица). Данъчните облекчения за дарителите са в размер на до 5 % върху сумата, която е дарена.
•    Когато ЮЛНЦ в обществена полза получи дарение или придобие имущество чрез друга сделка, организацията се освобождав от данък дарение.
•    За наследство в полза на ЮЛНЦ в обществена полза също не се дължи данък наследство.
•    Помощите, предоставени от ЮЛНЦ в обществена полза, също са необлагаеми.
В изрично определени от закона случаи е абсолютно задължително даден вид дейност да се извършва единствено от ЮЛНЦ, осъщестяващи общественополезна дейност. Ето и един пример: Училищни настоятелства и настоятелства към детски градини се създават задължително като ЮЛНЦ в обществена полза.
Юридическите лица в обществена полза могат да се ползват и от преференции, предоставяни им от Европейския Съюз, да кандидатстват по еврофондове и програми. На европейско ниво целта е постигане на данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения за тези лица.


(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор: Вяра Молева, pravatami.bg

Линк към оригиналната статия: http://pravatami.bg/1488

Powered by Web Agency