Пътят към финансова самостоятелност: Старт на Проекта за повишаване на капацитета на Сдружение SOS Детски селища България за набиране на средства Печат
Новини - Общ характер
Сряда, 02 Април 2014 15:55, SOS Детски селища България

 

SOS Детски селища България стартира проект за повишаване на капацитета за набиране на средства на Сдружението за осигуряване на организационна и финансова устойчивост, който е с продължителност 18 месеца. Реализирането му започна през м. март 2014 г.


Проектът „Повишаване на капацитета на Сдружение SOS Детски селища България за набиране на средства“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целта му е да развие допълнително капацитета както на основния екип по набиране на средства, така и потенциала на ръководителите на отделните програми и структурни звена в организацията. Това ще допринесе за постигането на една от стратегическите цели на Сдружението – осигуряване на по-голяма финансова стабилност на управляваните програми. Проектът ще съдейства и за подобряване на управленската култура в организацията във всички аспекти, свързани с осигуряването на необходимите за дейността на програмите средства, както и за тяхното правилно планиране и ефективно използване.

 

Концепцията за реализация на Проект „Повишаване на капацитета на Сдружение SOS Детски селища България за набиране на средства“ включва съвместното му изпълнение с две партньорски организации – SOS Детски селища Норвегия и SOS Детски селища Чехия. И двете организации имат изключително добре изграден и ефикасно работещ механизъм и екипи за набиране на средства. По този критерии партньорските организации са сред водещите НПО в Норвегия и Чехия.


Целите и дейностите на настоящия проект кореспондират пряко с основната цел на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се отнася до укрепване развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.


„С изпълнението на настоящия проект вярваме, че ще допринесем допълнително и за развитието на НПО сектора като цяло чрез промяна на нагласите в обществото и повишаване на готовността за дарителство, както и чрез споделяне на постигнатите добри практики в провеждането на кампании за набиране на дарители и дарителски средства. Реализацията на проекта ще допринесе за обогатяване на българската НПО практика с нови модели и механизми за набиране на средства, доказали своята ефективност и ефикасност в други европейски страни“, споделя Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на “SOS Детски селища България“ и ръководител на проекта.

Powered by Web Agency