Проект "Информирани и здрави" ПДФ Печат Е-мейл
Други проекти
Петък, 24 Февруари 2012 12:24, CSR News

 

Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.3. „Работоспособност чрез по-добро здраве”.

Общата стойност на проекта е 4 692 754.30 лева.

Срокът на проекта е 48 месеца. Стартирал е на 21 май 2009 г. и се предвижда да приключи до 21 май 2013 г.


Общата цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот. 

Специфични цели на проекта са:

1. Повишаване информираността, особено на уязвимите групи по отношение на поведенческите рискови фактори, свързани със значителната консумация на готварска сол, употребата на психотропни вещества сред младите хора, тютюнопушенето, производствения, битовия и транспортния травматизъм.

2. Начало на промяна в поведението по отношение на посочените рискови фактори чрез повишаване познанията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на травматизма сред целевите групи.

Изпълнени дейности:

 • Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на одит за целите на проекта;
 • Създаване на тематична работна група и провеждане на срещи на групата;
 • Извършване на анализ на потребностите и проблемите на целевите групи;
 • Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за провеждане на встъпително проучване за познанията, нагласите и промяна на поведението и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи и финално проучване за познанията, нагласите и промяна на поведението и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм сред целевите групи;
 • Извършване на встъпително проучване на познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот;
 • Подготвени процедури за избор на изпълнител на 2 национални конференции в началото и края на проекта и 12 обществени обсъждания (кръгли маси) по време на проекта; Изработване на ръководства за добра практика, Графично оформяне и отпечатване на четири ръководства за добра практика и два доклада от репрезентативните проучвания за познанията, нагласите и уменията за здравословен
 • начин на живот сред целевите групи в началото и края на информационните кампании.

 

Предстоящи  дейности:

 • Изработване на ръководства и наръчници за добра практика:

 

-        Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за ползване от работещите в областта на превенцията на употребата на психотропни вещества;

-        Ръководство  за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачи

-        Ръководство  за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при производствен травматизъм;

-        Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за производители на храни с ниско съдържание на сол.

 • Провеждане на две национални конференции и 12 обществени обсъждания за дискутиране на значими за обществото проблеми и популяризиране на дейностите на информационните  кампании;
 • Провеждане на национални здравни информационни кампании, насочени към намаляване на:

 

-        консумацията на готварска сол:

-        употребата на психотропни вещества сред младите хора:

-        тютюнопушенето:

-        производствения травматизъм:

-        битовия травматизъм:

-        транспортния травматизъм:

 • Провеждане на финално проучване за познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм сред целевите групи.

 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

-        повишаване качеството на човешкия капитал чрез подобрен здравен статус и намалени вредни за здравето навици;

-        разширяване на познанията, уменията и нагласите на населението за здравословен начин на живот и ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм;

-        формиране на нови ценности за отговорно поведение към самия себе си, околните и заобикалящата среда;

 

Цялостно управление и администриране на проекта се изпълнява от Министерство  на здравеопазването.

Изпълнителите на всички дейности се избират при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и правилата за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ, когато се финансират със средства от ЕС.

 

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Най-четени статии

За Теб

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ се провежда за четиринадесета поредна година

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Конкурси за теб | Фондация "Еврика"

Прочети..

Стани експерт „Връзки с обществеността“ във фондация Сийдър

Експерт „Връзки с обществеността“ (по заместване)   Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ в централния си офис в гр. София. Търсим...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Присъедини се към екипа на Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ обявява свободно постоянно работно място за длъжността Директор „Развитие“ в централния си офис в гр. София. Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:   Планира и управлява процеса...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Събития и Обучения

NOEVENTS