https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg

Дефиниция на CSR Bulgaria:

КСО е концепция, която компаниите доброволно внедряват в своите бизнес стратегии, така че да покажат своята дългосрочна ангажираност към устойчивото развитие на своя бизнес, обществото и околната среда.

 

Зелената книга на Европейската Комисия дава следната дефиниция за Корпоративна социална отговорност (КСО):


“Концепция, която служи на компаниите като основа доброволно да интегрират социални и екологични аспекти в:
- своите бизнес стратегии
- във взаимоотношенията с всички заинтересовани страни"

„...Декларирайки своята социална отговорност и доброволно поемайки задължения, надхвърлящи общите законови и обичайни изисквания, които трябва да се спазват при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните права и приемат да прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост.”

 

Социалната отговорност е елемент на корпоративната култура, която изисква изпълнение на доброволно поетите от фирмите ангажименти, при което личната изгода и частнокорпоративните интереси отстъпват на заден план и се утвърждава нова визия за корпоративни ценности. Корпоративната социална отговорност означава компаниите да работят доброволно, без да са принуждавани от закона, за постигане на социални и екологични цели по време на техните ежедневни бизнес дейности. Европейската комисия насърчава приобщаващи и качествени практики по отношение на заетостта в предприятията. Това се отнася особено за международните вериги на доставки и свързаното с тях зачитане на човешките права. Гъвкавостта и сигурността на пазара на труда (flexicurity) и управлението на многообразието са все по-актуални въпроси, с които компаниите трябва да се занимават. Иновациите в областите на грижата за здравето на служителите, бизнес образованието и ученето през целия живот, както и екологичните въпроси също са част от програмата на КСО, за която се провеждат дискусии с участието на множество заинтересовани страни.

„КСО е израз на разбирането, че всяка организация трябва да поема отговорност за влиянието си върху обществените групи, с които влиза във взаимодействие. Това е дълготрайно поет ангажимент от страна на бизнеса да развива своята дейност почтено и отговорно, да допринася за икономическото си развитие, но същевременно да съдейства за подобряване на живота на своите служители и техните семейства, местната общност и обществото като цяло.” (ЕС)Според определението на Световната банка:
„КСО е ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло, с цел повишаване качеството на живота, което да бъде приемливо както за бизнеса, така и за развитието“. КСО се разглежда като дейност, която не е еднократен акт, а устойчив процес и съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономическият растеж, развитието на обществото и защитата на околната среда.


„КСО е обществено движение, което набира сила и влияние заради нарастващите очаквания на гражданите фирмите да поемат отговорност за своето влияние върху средата, в която развиват своята дейност. Потребители, служители и инвеститори осъзнават силата, която притежават компаниите и полагат усилия на различни нива за глобална промяна, с надеждата, че по този начин земята ще стане по-добро място за живеене ” (CSR Wire)


Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Най-четени статии