Проекти на Фондация Тайм
Подвижна класна стая: Земно кълбо ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 21 Октомври 2012 02:02, Фондация "Тайм"

България

Хайде набързо да погледнем какво не е наред!
Например хората искат твърде много от майката-Земя: петрол, газ, въглища, дървета, метали и минерали, почви! 
Останалите за в бъдеще ресурси, вече са съвсем малко. Вече сме на прага на изчерпването на ресурсите, необходими за съществуването ни. Съвременният човек изяжда бъдещето на поколенията, които идват след него. 

Хората генерират и изхвърлят “боклук” в огромни количества като по този начин замърсяват природата и средата, в която живеят с отпадъци! 
Автомобили, камиони, самолети и кораби изпускат изгорелите си газове от горивото във въздуха. Фабрики и електроцентрали също изпускат не само изгорели газове, но и течности, твърди тела, повечето от които са силно опасни за живота. Планини от отпадъци (смет) ежечасово нарастват извън градовете. 
Някои казват, че има твърде много хора: над 6 милиарда! (6 000 000 000) 
Бедните страни имат голямо население, но те (понеже са бедни) използват много малко блага. Не могат, твърде бедни са, да си купят каквото и да е. Така че те не изяждат бъдещето. В повечето случаи те нямат бъдеще. Хората в богатите страни са истинските консуматори на бъдещето, защото могат да си купят (и съсипят) много неща. 

Хората заемат твърде много място на планетата!
Има все по-малко и по-малко място за други живи същества освен хората (включително и растения). Селското стопанство завзема все повече от териториите в които се срещат диви животни. Също прекомерният улов на риба е унищожил богатите преди рибни пасажи. 
Когато хората се нуждаят от нови пространства (пътища, домове, ферми, индустрия), изгарят и изсичат гори и милиони други животни и растения губят своите домове, като много от тях умират или вече са изчезнали напълно от лицето на Земята.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Въглеродни детективи ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 21 Октомври 2012 01:17, Фондация "Тайм"

-

Светът за пръв път обсъжда концепцията за устойчиво развитие по време на Общото събрание на ООН през 1987 г. Образованието за устойчиво развитие (ОУР) е част от дискутираните теми и през 1992 г. в Рио де Жанейро в формулирано в известния Дневен ред 21-ви век (Agenda 21): план за действие за интегриране на екологичните принципи в социално-икономическото развитие на народите. Глава 36 от Дневния ред идентифицира основната роля на образованието за постигане на устойчивост в световното развитие.

През 2002 г. ООН определя „Десетилетие на Образованието за устойчиво развитие” (2005-2014 г.). Целта на инициативата е да „интегрира принципите, ценностите и практиките свързани с устойчивото развитие във всички аспекти на образованието и образоването”. ЮНЕСКО е определена за водеща агенция при разпространението й.  

Ключът към успеха на инициативата е сътрудничеството на правителствата, академичната общност, учителите, НПО, местните общности и медиите на местно, регионално, национално и международно ниво. Ние всички имаме своята роля в опазването на околната среда и осигуряването на възможно най-устойчив напредък.
Въглеродни Детективи цели да включи и стимулира устойчивото развитие в курикулума на Европа.  Главната ни цел е чрез забавни и иновативни образователни инструменти за децата от 8 до 14 годишна възраст да повишим информираността за промените в климата и важността на енергийната ефективност за съхраняване на нашата планета и нейните ресурси и за бъдещите поколения.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Поуки от природата ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 21 Октомври 2012 00:59, Фондация "Тайм"

-

Ние живеем в неустойчив свят. Експлоатирането на природните ресурси за растежа на европейската икономика се увеличава с всяка следваща година. Ние не можем да продължаваме да задоволяваме нуждите и стремежите на Европа без значителна промяна в начина, по който живеем и консумираме. Изпъква необходимостта от учене и преподаване, които да променят начина, по които проектираме нашите икономики, бизнеси и продукти. Поуки от Природата (ПоП) представлява уникален подход към ангажирането ни с тази необходимост.

Природата е естествено устойчива: ефикасно рециклира отпадъците, използва възобновяемата енергия на слънцето, издръжлива е на резки промени, адаптира се във времето към нови условия, саморегулира се чрез система от обратни връзки. Една истински зелена икономика и общество ще притежават същите характеристики. Такъв подход се опитва от бизнеса: Interface, Nike, Wal-Mart, като свидетелство за реалната нужда от прилагането му, когато говорим за учене и преподаване.

Powered by Web Agency
Продължава
 
От бедност към благоденствие ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 21 Октомври 2012 00:43, Фондация "Тайм"

-

Имаме нужда от по-добро образование за развитие
Младите хора са основен двигател на промяна, особено когато става дума за нови технологии, начин на живот, и търсене на по-висок жизнен стандарт. Те са основен  допринасящ фактор за въпросите, свързани с развитието в развиващите се страни чрез своите действия и начин на живот. Все пак, според данни на ЕС относно нагласите на младите хора към развитието, ясно показват липса на разбиране към Целите на ООН за развитие на хилядолетието. Още по-тревожно е, че преобладава усещането, че гражданите на ЕС имат много малко влияние върху последиците от развитието. Препятствието пред "От Бедност към Благоденствие" е как въпросите на развитието могат да бъдат направени уместни за живота на младите хора в Европа.

Имаме нужда от различен подход към образованието за развитие
В голямата си част, обучението за развитие е фокусирано върху хората в развиващите се страни, вместо върху връзката между развитите и развиващите се нации и върху това как позитивният начин на мислене може да помогне на младите хора в Европа и Суб-сахарска Африка да постигнат техните нужди. Нашият подход е да помогнем на младите хора в ЕС да удовлетворят нуждите си, по такъв начин, че същевременно да усилват възможността на хората от развиващите се страни да удовлетворят своите. Един сценарий, в който всички печелят.

Имаме нужда да подобрим капацитета за предоставяне на образование за развитие
Качеството на образованието за развитие в новите страни членки на ЕС е доста слабо. Има малко формална подкрепа в училищата и сред учителите, по начините по които се преподава, наличните ресурси и програми. Предизвикателството пред "От Бедност към Благоденствие" е да създаде механизми за подкрепа за предоставянето на висококачествени програми за образование за развитие.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Лятна академия: Обучение за бъдещето ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 21 Октомври 2012 00:26, Фондация "Тайм"

-

Професионалното отношение към проблемите на устойчивото развитие са може би най-важната задача за бъдещите взимащи решения. Фактът, че бизнеса трябва да има про-активна роля в решаването на тези проблеми, също е все по-приет от обществото. Проектът TRAINEAST ще се опита да запълни празнината в професионалното обучение по теми свързани с устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност, изграждайки капацитета на обучители и разработването на качествени материали.

Powered by Web Agency
Продължава
 
Зелен офис ПДФ Печат Е-мейл
Събота, 20 Октомври 2012 23:55, Фондация "Тайм"

-

Проектът ще предостави на компаниите в ЕС обучение, което да ги мотивира към зелено управление на техните офиси, като по-този начин развие и екологичното им съзнание. Проектът ще достигне до мениджъри по околна среда (70) и техните служители (400-500) в различни типове организации (големи частни фирми, публични институции и др.)

Powered by Web Agency
Продължава
 
Ecotoolkit ПДФ Печат Е-мейл
Събота, 20 Октомври 2012 23:10, Фондация "Тайм"

-

Ecotips 2.0, или Еко-съвети, е един нов проект, разработен с цел да трансферира един иновативен пакет за професионално образование, насочен към нуждата на малкия и микро бизнеса да стане по-конкурентоспособен и необходимостта от специалисти, мениджъри и предприемачи, с професионални умения и опит, които да могат да се занимават и с екологичните въпроси във фирми от различни браншове.

Това ще бъде постигнато чрез адаптирането и доразработването на съществуващи инструменти за професионално образование и придобиване на ключови компетенции. В рамките на проекта, разработените инструменти ще бъдат изпробвани и ще се търсят начини, как може да се разшири целевата група за в бъдеще. 

Като основен резултат се очаква новият продукт Ecotips 2.0 да бъде лансиран в България, Естония, Словения и Белгия, като достигне 400 фирми в 8 икономически сектора.

Powered by Web Agency
Продължава
 


CSR Видео

Най-четени статии

За Теб

Стипендиантската програма на Фондация „Еврика“ се провежда за четиринадесета поредна година

За четиринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно  в  десет области:

Конкурси за теб | Фондация "Еврика"

Прочети..

Стани експерт „Връзки с обществеността“ във фондация Сийдър

Експерт „Връзки с обществеността“ (по заместване)   Фондация „Сийдър“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ в централния си офис в гр. София. Търсим...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..

Присъедини се към екипа на Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър“ обявява свободно постоянно работно място за длъжността Директор „Развитие“ в централния си офис в гр. София. Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:   Планира и управлява процеса...

Конкурси за теб | CSR News

Прочети..