https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Социална Отговорност

Корпоративна социална отговорност (КСО) (Corporate Social Responsibility (CSR) - „концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани лица” (Съобщение на Европейската комисия (ЕК) от март 2006 г. „Прилагане на партньорство за растеж и работни места: да направим Европа пример за подражание за прилагане на КСО”)

 

КСО се отнася към основните заинтересовани лица в една фирма или институция, но по етичен или отговорен начин. Под "етично или отговорно" се има предвид  третирането на заинтересованите страни по начин, който се счита за приемлив в цивилизованите общества. Социалната отговорност включва както икономическа, така  и екологична отговорност. Заинтересованите лица са не само в рамките на една фирма, но и извън нея. По-широката цел на социалната отговорност е да се създава все по-висок стандарт на живот за хората в и извън корпорацията, като същевременно се запазва нейната рентабилността.

(оригинален източник: Michael Hopkins: A Planetary Bargain: Corporate Social Responsibility Comes of Age (Macmillan, UK, 1998) Актуализирано: юли 2009)

 

Корпоративна филантропия - начин да дадеш нещо обратно към местните общности, подобрявайки качеството на живот за служители, практикувайки корпоративно гражданство

 

Заинтересовани страни (Stakeholders) – държавните институции, бизнеса, социалните партньори, неправителствените организации, в това число и организациите за защита на потребителите, потребителите, академичните среди, медиите.

 

Социална отговорност - отговорността на една организация за въздействията от нейните решения и дейности върху обществото и околната среда; социалната отговорност се реализира чрез прозрачност и етично поведение и допринася за устойчивото развитие, здраве и благополучие на обществото; взема предвид очакванията на заинтересованите страни; съответства на приложимото законодателство и е съвместима с международните норми на поведение; интегрирана е навсякъде в организацията и се практикува в нейните взаимоотношения. (Проекто-стандарт ISO 26000)

 

Социално отговорно поведение – поведение, насочено към поемане на отговорности за въздействия върху обществото и околната среда, вследствие на реализирани решения и дейности; отговорност, проявяваща се чрез прозрачност и етично поведение.

 

AccountAbility 1000 (AA1000): е стандарт, които подпомага една организация при определяне на цели и задачи, за измерване на напредъка, постигнат според тези цели, финансовия контрол и отчетност на изпълнението, както и механизмите за обратна връзка.

 

Съвместна бизнес-социална инициатива (Business Social Compliance Initiative (BSCI): Това е бизнес инициатива, за подобряване на условията на труд по устойчив начин чрез съвместните усилия на компаниите. Тя предлага на компаниите цялостна система за наблюдение и квалификация, обхваща всички продукти, произхождащи от която и да е държава.

 

Корпоративно гражданство (Corporate Citizenship (CC) се дава на бизнес, който отдава еднакво голямо значение както на своя социален и екологичен принос, така и на финансовия си резултат.

(Източник: Simon Zadek The Civil Corporation, (p7, Earthscan, London, 2001)

 

Корпоративно управление (Corporate Governance (CG):  корпоративното управление се занимава с поддържане на баланс между икономическите и социалните цели и между индивидуалните и общите цели. Рамката на корпоративното управление е създадена, за да насърчи ефективното използване на ресурсите и едновременно с това да се изисква отчетност за стопанисването на тези ресурси. Целта е да се хармонизират, колкото е възможно, интересите на хората, корпорациите и обществото.

(Източник: Sir Adrian Cadbury in ‘Global Corporate Governance Forum', World Bank, 2000)

 

Социално отговорни инвестиции (Socially Responsible Investment (SRI):това са онези финансови решения, при които решаваща роля за избора на инвеститора по отношение на проект или предприемач, в които да вложи парите си, имат неговите ценности и принципи.


Корпоративна устойчивост (Corporate Sustainability): съгласува продуктите и услугите на организацията с очакванията на заинтересованите страни, като по този начин добавя икономическа, екологична и социална стойност

(Източник: Price WaterhouseCoopers)

 

Етика: наука за морала в човешкото поведение.

(Източник: Oxford Dictionary)

 

Етично счетоводство (Ethical Accounting): е процес, чрез който компанията провежда диалог с основните заинтересовани страни, за да докладва за минали дейности с цел очертаването на бъдещите действия.

(Източник: John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)

 

Етичен одит(Ethical Auditing): редовни, пълни и документирани изчисления, регистриращи наличието на съответствие с публикуваните политики и процедури на дружеството.

(Източник: John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)

 

Етично счетоводство (Ethical Book-Keeping): систематично, надеждно поддържане на достъпни регистри за корпоративните дейности, които отразяват управлението и поведение на компанията.

(Източник: John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)

 

Асоциацията за честен труд (Fair Labour Association (FLA): Една организация, която използва ILO като основни трудови стандарти за оценка на практиките за честен труд във вериги за доставки на компаниите.

 

Глобалната инициатива по отчетност (Global Reporting Initiative (GRI): набор от принципи, идеи и полезни показатели при отчитане на КСО.

 

Международната организация по стандартизация (International Standards Organisation (ISO):  организация на ООН, която предоставя признати стандарти като ISO26000 за корпоративна социална отговорност.

 

Алианс за международна социална и екологична акредитация и етикетиране (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL): Алиансът е световният център за социални и екологични системи за стандарти. Установените правила за добри практики на ISEAL са международни референтни документи за надеждни социални и екологични стандарти. Спазването им е условие за членство.

 

Ключови показатели (Key Performance Indicators (KPIs): редуциран набор от мерки или показатели, които показват най-важните аспекти на обекта, които измерват.

 

Публично-частното партньорство (ПЧП) (Public Private Partnerships (PPP):  партньорства между частни компании и публични институции в едно съвместно предприятие за изпълнение на проекти и програми за благото на обществото.

 

Свидетелство на репутация (Reputation Assurance):  набор от общи принципи за бизнес средата,събрани за да предоставят данни и информация за тенденциите.

(Източник:John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands)

 

Sarbanes-Oxley (SOX): това е част от законодателството на САЩ, което налага стандартите за конфликта на интереси и по-голяма прозрачност при отчетността на компаниите

 

Social Accountability 8000 (SA8000): международен стандарт за правата на човека в индустриална среда, създадена от CEPAA(Council on Economic Priorities Accreditation Agency) в САЩ.

 

Социални отчети (Social Reporting): отчети за осъществени инициативи като израз на социално отговорно поведение съгласно установени критерии.

 

Устойчиво развитие (Sustainable Development): измерване на въздействието върху околната среда, подобренията, мониторинг и докладване.

(Източник:John Rosthorn: Business Ethics Auditing - More than a Stakeholder's Toy (Journal of Business Ethics 00: 1-11, 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands).

Powered by Web Agency
 
Развитие на КСО ПДФ Печат Е-мейл

 

 

 

Концепцията за Корпоративна социална отговорност (КСО) възниква в Съединените щати през 60-те години на ХХ в. в резултат на дебати за социалното поведение на многонационалните корпорации. Първият в историята доклад на тази тема е подготвен от американска фирма за сладолед Ben&Jerry's , но най-яркият пример за проява на корпоративна социална отговорност е петролният гигант "Шел" (Shell). В отговор на разрастваща се криза и сериозни финансови проблеми, през 1995-а компанията решава да потопи своя нефтена платформа в Северно море. Намерението й обаче среща остро неодобрение от страна на медиите и обществеността, а клиентите дори бойкотират продуктите й. Случката прераства в скандал и "Шел" се отказва от плановете си. Впоследствие отразява действията си в аналитичен доклад със заглавие "Печалба или принципи. Трябва ли да избираме?". Така остава в историята като компанията, поставила основите на корпоративната социална отговорност.

 

В Европа понятието "корпоративна социална отговорност" е сравнително ново. За първи път се използва през 1993-а, когато тогавашният председател на Европейската комисия Жак Делор се обръща към европейския бизнес с апела да провежда политика на социално ангажирано поведение. През 2002 г. Асоциацията за външна търговия (FTA) в Брюксел насочва усилията си към създаването на обща платформа на различните европейски етични кодекси и поставя основите на обща европейска система за мониторинг за социално съгласие. През март 2003 г. асоциацията официално създава сдружението Бизнес инициативата за социално съгласие (Business Social Compliance Initiative - BSCI), което да разработи Европейската програма за социално съгласие в бизнеса. Днес членове на BSCI са всички световни корпорации - "Шел", "Ливайс", "Филип Морис", "Нестле", "Бритиш Еъруейз", "Водафон", "Форд", "Дженерал моторс" и др., а техните доставчици трябва да отговарят на международните социални стандарти. Това е стимул за фирмите да се сертифицират по SA 8000 - документът, който днес удостоверява социалната им отговорност.

 

С времето концепцията се превръща в успешна бизнес стратегия за устойчиво развитие, която помага на компаниите не само да увеличат влиянието си на пазара, но и да си изградят положителен публичен образ. Хората днес са толерантни към предприятия, които участват в благотворителни инициативи и подпомагат финансово-културни и обществени мероприятия. Уважават се и усилията им за опазване на околната среда чрез рециклиране на ненужни консумативи (тонери, хартия, стъкла, пластмасови опаковки и др.), въвеждане на мерки за енергийна ефективност и за пречистване или унищожаване на опасни производствени отпадъци. От друга страна, служителите търсят работодатели, които им предлагат не просто добро възнаграждение, а и подходящ социален пакет с грижа за тях и за членовете на семействата им. Така, с бавни стъпки и независимо от различните си форми и проявления, корпоративната социална отговорност постепенно превзема компаниите по света.

 


Powered by Web Agency
 
Корпоративната социална отговорност в българския контекст ПДФ Печат Е-мейл

Корпоративната социална отговорност в българския контекстБазово проучване на инициативата Глобален договор на ООН и  Фондация „Помощ за благотворителността в България“

Септември–Октомври 2006 г. 

Базовото проучване на разбирането и практиките на корпоративната социална отговорност в България бе замислено в първата половина на 2006 година в рамките на българската мрежа на Глобалния договор в България. То има за цел да установи какви са разбирането и нагласите към корпоративната социална отговорност сред големите и средни фирми, както и сред компаниите-членки на Глобалния договор в България. Анализите на основните модели и практики, факторите, които възпират и които насърчават корпоративната отговорност, са важни за доброто планиране на бъдещите проекти на Мрежата на ГД в България, насърчаващи повече фирми да възприемат такова бизнес поведение.

Прочетете повече тук: Корпоративната социална отговорност в българския контекст (българска версия)

Powered by Web Agency
 

Корпоративната социална отговорност е концепция, чрез която компаниите интегрират социалните ангажименти и  загрижеността за околната среда в своите бизнес операции и във взаимоотношенията  с партньорите си на доброволни начала. Най-общо социалната отговорност обхваща ангажиментите на бизнеса към обществото, разширяването на техния кръг извън икономическите функции и включването на социалните дейности като необходимоприсъщи.

Социалната отговорност на бизнеса е многопластова. На първо ниво спазването на принципите на корпоративната социална отговорност предполага спазването на следните задължения: навременно плащане на данъците, работните заплати, разкриване на нови работни места. На второ ниво КСО предполага осигуряването на адекватни условия за работа и живот на работниците чрез повишаване на квалификацията им, профилактично лечение, строителство на жилища, развитие на социалната сфера. Висшето, трето, ниво на отговорността е извършването на благотворителни дейности, в т.ч. подобряване на местната инфраструктура.

По-конкретно Корпоративната социална отговорност може да бъде насочена в следните области:


Общество
• облагородяване на градската среда
• PR дейности със социален ефект
• доброволен труд
• подпомагане и социална интеграция на сираци, деца и възрастни хора в домове
• опазване на културно-историческото наследство
• качество и безопасност на продуктите
• дарения
• спонсорства

 

Околна среда
• контрол върху замърсяването
• възстановяване или опазване на околната среда
• съхраняване на природните ресурси
• рециклиране
• разходи за енергийна ефективност и намаляване замърсяването на околната среда
• управление на въздействието на околната среда и природните ресурси

 

Човешки капитал и условия на труд
• развитие на здравословни и безопасни условия на труд
• обучение и развитие на персонала
• подпомагане развитието на кариерата
• доброволчески програми за служители
• програми за обективно и справедливо заплащане
• удовлетвореност и ангажираност на служителите

 

Знание и образование
• стипендии за подпомагане на хора в неравностойно положение
• предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в училище
• осигуряване на платени стажове
• насърчаване на младите интелигентни хора

 

Маркетинг, свързан с кауза
• продуктови дарения

Powered by Web Agency
 

Дефиниция на CSR Bulgaria:

КСО е концепция, която компаниите доброволно внедряват в своите бизнес стратегии, така че да покажат своята дългосрочна ангажираност към устойчивото развитие на своя бизнес, обществото и околната среда.

 

Зелената книга на Европейската Комисия дава следната дефиниция за Корпоративна социална отговорност (КСО):


“Концепция, която служи на компаниите като основа доброволно да интегрират социални и екологични аспекти в:
- своите бизнес стратегии
- във взаимоотношенията с всички заинтересовани страни"

„...Декларирайки своята социална отговорност и доброволно поемайки задължения, надхвърлящи общите законови и обичайни изисквания, които трябва да се спазват при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните права и приемат да прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост.”

 

Социалната отговорност е елемент на корпоративната култура, която изисква изпълнение на доброволно поетите от фирмите ангажименти, при което личната изгода и частнокорпоративните интереси отстъпват на заден план и се утвърждава нова визия за корпоративни ценности. Корпоративната социална отговорност означава компаниите да работят доброволно, без да са принуждавани от закона, за постигане на социални и екологични цели по време на техните ежедневни бизнес дейности. Европейската комисия насърчава приобщаващи и качествени практики по отношение на заетостта в предприятията. Това се отнася особено за международните вериги на доставки и свързаното с тях зачитане на човешките права. Гъвкавостта и сигурността на пазара на труда (flexicurity) и управлението на многообразието са все по-актуални въпроси, с които компаниите трябва да се занимават. Иновациите в областите на грижата за здравето на служителите, бизнес образованието и ученето през целия живот, както и екологичните въпроси също са част от програмата на КСО, за която се провеждат дискусии с участието на множество заинтересовани страни.

„КСО е израз на разбирането, че всяка организация трябва да поема отговорност за влиянието си върху обществените групи, с които влиза във взаимодействие. Това е дълготрайно поет ангажимент от страна на бизнеса да развива своята дейност почтено и отговорно, да допринася за икономическото си развитие, но същевременно да съдейства за подобряване на живота на своите служители и техните семейства, местната общност и обществото като цяло.” (ЕС)Според определението на Световната банка:
„КСО е ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло, с цел повишаване качеството на живота, което да бъде приемливо както за бизнеса, така и за развитието“. КСО се разглежда като дейност, която не е еднократен акт, а устойчив процес и съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономическият растеж, развитието на обществото и защитата на околната среда.


„КСО е обществено движение, което набира сила и влияние заради нарастващите очаквания на гражданите фирмите да поемат отговорност за своето влияние върху средата, в която развиват своята дейност. Потребители, служители и инвеститори осъзнават силата, която притежават компаниите и полагат усилия на различни нива за глобална промяна, с надеждата, че по този начин земята ще стане по-добро място за живеене ” (CSR Wire)


Powered by Web Agency
 
Страница 5 от 6

CSR Видео

Най-четени статии