https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Присъждане наградите "Еврика" за 2012г. ПДФ Печат Е-мейл
Новини - Общество
Петък, 18 Януари 2013 18:18, Фондация "Еврика"НАГРАДА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА – на Деляна Маринова Манасиева

Деляна Манасиева е родена през 1979 г. Средното си образование завършва през
1997 г. в Математическа гимназия „Гео Милев”, гр. Стара Загора в специализирана паралелка по химия. През 2002 г. се дипломира като магистър по химия и физика в СУ „Св. Кл. Охридски”. Професионалната си кариера в науката започва през 2004 г. в Института по обща и неорганична химия на БАН, като последователно заема длъжностите химик, асистент и главен асистент. За един сравнително кратък период от време Деляна Манасиева успява да извърши много голяма по обем изследователска работа, доказателство за което са публикуваните 23 научни статии в списания с импакт фактор. Внимателният прочит на тези публикации, показват много добро познаване на теоретичните основи на спектралните методи. Съществен принос за професионалното й израстване като млад учен имат и успешно завършените два специализирани курса по „Неорганична кристалохимия и рентгеноструктурен анализ” и „Интердисциплинарна химия”. Умението на Деляна Манасиева да провежда самостоятелни задълбочени изследвания, да ги анализира, изграденият строг научен стил на изложение и задълбочената аргументация на фактите, водят до включването и в редица научни проекти на университетско, национално и международно ниво, сред които „Изграждане на Национален център за нови материали – UNION модул 1” и „Наноструктурирана прозрачна керамика като нова среда за пренастройваеми лазери”. Доказателство за научния талант, голямото трудолюбие и постоянство на г-жа Манасиева е спечелената от нея награда „Иван Евстратиев Гешов” на БАН за най-млад учен до 30 години в научно направление „химически науки” за 2008 г., а така също и активното й участие в организацията на семинар SizeMat 2 в Несебър през 2010 г. и пролетните семинари на докторанти и млади учени от БАН от 2010 г. до 2012 г. 

Деляна Манасиева получава съвместната награда на Фондация „Еврика” и
Съюзът на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема „Вибрационно поведение на матрично-изолирани тетраедрични йони и HDO молекули в неорганични соли – сулфати, селенати, хромати и формиати”, за което й е присъдена образователна и научна степен „Доктор”.

Обектът на изследване в дисертацията са няколко типа неорганични соли, някои от които са често срещани в природата минерали като гипс, целестин, барит, англезит, хроматит, хашемит и крокоит. Дисертационната работа съдържа богат експериментален материал, чиято интерпретация е довела до значими методични приноси към молекулярната спектроскопия. Осъществена е една много детайлно планирана изследователска програма, в която всеки експеримент е изключително прецизно организиран, реализиран и дискутиран. Изследваните съединения са охарактеризирани чрез инфрачервена и Раманова спектроскопия и е намерена корелация между кристалните структури и вибрационните спектри. Дешифрирани са кристалните структури на четири двойни соли хромати, получени за първи път от Деляна Манасиева. Съгласно приетата структурна класификация на този клас съединения е установено наличието на нов структурен вид неописан досега в литературата. Много подробни изследвания са проведени върху изясняване на природата на водородните връзки и е приложен вариант на метода на двойно-матрична инфрачервена спектроскопия. Рецензентите на г-жа Манасиева са категорични, че разработения дисертационен труд е едно завършено фундаментално изследване в областта на неорганичните соли, отличаващо се с оригиналност на изследваните обекти и проявен висок професионализъм в тълкованието на спектралните и дифракционни резултати, с което се обогатяват научните знания за структурата и спектралното поведение на една голяма група соли - сулфати, селенати, хромати и формиати. 

Деляна Манасиева успява да реализира една изключително голяма по обем
изследователска работа, в която доказва по убедителен начин, че матричната инфрачервената спектроскопия може да се приложи успешно като експресен метод за идентифициране вида на включвания в минерали (механично или чрез заместване). Резултатите от дисертацията на г-жа Манасиева са отразени в 10 научни съобщения, 8 от които са публикувани в реномираните J. Molecular Structure и Vibrational Spectroscopy. Представени са 18 доклада на научни форуми, включително 6 устни съобщения. Публикациите, свързани с дисертацията, вече имат 31 цитирания, което потвърждава актуалността на тематиката и значимостта на резултатите.  

 

Powered by Web Agency

 

CSR Видео

Най-четени статии

Новини България

Едно от най-мащабните събития за социални иновации ще се проведе в София на 26-27 ноември

На 26 и 27 ноември в Гранд Хотел София ще се проведе Международната конференция за социални иновации „Партньорство за промяна“. Тя ще предложи рядка възможност за среща на представители на...

Общество | CSR Events

Прочети..

Про-боно услугите в подкрепа на деца в риск - ефективна форма на корпоративна социална отговорност

"Корпоративната социална отговорност (КСО) става все по-припозната практика сред бизнеса в България. Тя засяга всеки един от нас, тъй като отразява основните ценности на обществото, в което живеем. КСО се...

Маркетинг обвързан с кауза | Фондация "За Нашите Деца"

Прочети..

Информационна среща: Образованието в уязвими общности – възможно

Информационна среща за партньорството си по проект „Ранно детско развитие в уязвими общности“ проведоха вчера в столицата „Фондация за социална промяна и включване“ и „Благотворителна фондация към Международен Женски Клуб-София“....

Общество | Фондация за социална промяна и включване

Прочети..