Въглеродни детективи-

Светът за пръв път обсъжда концепцията за устойчиво развитие по време на Общото събрание на ООН през 1987 г. Образованието за устойчиво развитие (ОУР) е част от дискутираните теми и през 1992 г. в Рио де Жанейро в формулирано в известния Дневен ред 21-ви век (Agenda 21): план за действие за интегриране на екологичните принципи в социално-икономическото развитие на народите. Глава 36 от Дневния ред идентифицира основната роля на образованието за постигане на устойчивост в световното развитие.

През 2002 г. ООН определя „Десетилетие на Образованието за устойчиво развитие” (2005-2014 г.). Целта на инициативата е да „интегрира принципите, ценностите и практиките свързани с устойчивото развитие във всички аспекти на образованието и образоването”. ЮНЕСКО е определена за водеща агенция при разпространението й.  

Ключът към успеха на инициативата е сътрудничеството на правителствата, академичната общност, учителите, НПО, местните общности и медиите на местно, регионално, национално и международно ниво. Ние всички имаме своята роля в опазването на околната среда и осигуряването на възможно най-устойчив напредък.
Въглеродни Детективи цели да включи и стимулира устойчивото развитие в курикулума на Европа.  Главната ни цел е чрез забавни и иновативни образователни инструменти за децата от 8 до 14 годишна възраст да повишим информираността за промените в климата и важността на енергийната ефективност за съхраняване на нашата планета и нейните ресурси и за бъдещите поколения.

01.12.2010г.
-
Пълно финансиране

Няма налични снимки

Фондация Тайм
Едносрочен проект
Powered by Web Agency