Фондация „Звезда на надеждата” е българска неправителствена организация, създадена през 1999г. Фондацията е помогнала на стотици деца и възрастни в неравностойно социално положение и е установила трайни взаимоотношения на доверие с български и чуждестранни компании и частни дарители. „Звезда на надеждата” работи с голям кръг от доброволци, които активно се включват в разнообразната дейност на организацията.

Проекти и кампании на Фондация "Звезда на надеждата"

Фондацията притежава лиценз за предоставяне на социални услуги:

1. Мобилен детски център за социална интеграция на деца в неравностойно положение;

2. Мобилен център за обслужване на възрастни хора в неравностойно социално положение;

3. Защитено жилище.

Някои от основните проекти на фондацията са:

„Бъдеще и надежда” – Оказване на помощ и подкрепа на младежи в неравностойно социално положение в прехода им от специализираните институции към самостоятелен и независим живот в общността. Наети са 2 апартамента в София, където са създадени условия за изграждане на среда, близка до семейната.

„Помагащи ръце” – Осъществява се на територията на община Струмяни. Открито е работно място на длъжност „Сътрудник Социални дейности”, работещ в следните основни направление:

  • Предоставяне на хуманитарна помощ

  • Подкрепа на самотни възрастни хора с увреждания

  • Работа с деца и семейства в риск

„Здраве” - Организиране и финансиране на медицински прегледи, изследвания и оперативно лечение на деца със здравни проблеми, които изискват специализирана медицинска помощ.

Фондацията подпомага социална интеграция на деца и младежи живеещи в институции чрез осъществяване на дискусии, беседи, обучения и летни лагери с цел превенция на асоциалното поведение; осъществява социална работа с хора с увреждания живеещи в домове за възрастни с физически увреждания и психически разстройства; работи и по посока реинтеграция на лишени от свобода.

За повече информация посетете страницата ни: www.starofhopebg.com

Powered by Web Agency