https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Добри практики - корпоративна социална отговорност на публичните компании. МОНБАТ АД ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Общ характер
Понеделник, 02 Август 2010 11:48, MonBat


През последните години в България интересът към корпоративната социална отговорност значително нараства. Българският бизнес започва да отделя все повече внимание на екологичните и социални аспекти в управлението на компаниите.

В началото на ноември 2007 г. „МОНБАТ” АД беше втората борсово представена компания в България, която се присъедини към българската мрежа на Глобалния договор на ООН, като с официално съобщение до инвеститорите мениджмънта на компанията изрази ангажираността си към основните принципи на корпоративната социална отговорност. За първи път „МОНБАТ” АД представи на българските инвеститори доклад относно изпълнението и спазването на доброволните начала – социални и екологични практики и отношение към заинтересованите лица, които ръководството на тази публична компания прилага в своята дейност.


Докладът обхваща периода 2006 – 2007 г. и обръща внимание както на вътрешните, така и на външните аспекти на корпоративната социална отговорност на компанията. 

Съгласно представения доклад вътрешните измерения на корпоративната социална отговорност обхващат фирмена ценностна система; практики на работното място и социална ангажираност на „МОНБАТ” АД, в качеството му на работодател, към работниците и служителите; безопасни и здравословни условия на труд и работническо участие и представителство. 

Прави впечатление, че мениджмънтът на „МОНБАТ” АД поставя на приоритетно място в корпоративната си политика, насочена към работниците и служителите, заети в рамките на структурата и към всички лица извън структурата, изграждането и утвърждаването на система от ценности и високи етични принципи в отношенията между всички работници и служители, между тях и ръководството, както и между дружеството и всички заинтересовани лица.  В тази връзка Управителният съвет на „МОНБАТ” АД е приел Етичен кодекс за поведение на служителите, който ясно дефинира ценностите и правилата за поведение в рамките на дружеството.  Това обстоятелство още веднъж доказва, че големите български компании са осъзнали необходимостта от прилагането на социално отговорна корпоративна политика, съобразена с вътрешен бизнес кодекс или Етичен кодекс, какъвто е при „МОНБАТ” АД. 

Като компания, която осъзнава голямата зависимост на дългосрочния успех на бизнеса и на ефективността на производствената дейност от знанията, уменията, иновативната креативност и мотивацията на служителите и работниците си, „МОНБАТ” АД е предприело редица инициативи, описани в доклада, които са насочени към установяване на редица нови практики на работното място. Тези практики на социално отговорно поведение в „МОНБАТ” АД, надхвърлят изискванията на трудовото законодателство в България и са въведени от мениджмънта доброволно в посочените по-долу измерения и аспекти на вътрешната и външната среда на фирмата. 

Като основен приоритет мениджмънта на „МОНБАТ” АД е посочил и създаването на максимално благоприятни условия на труд във всички отдели, звена и направления на дейността, осъществявана в структурата на дружеството. В този смисъл, усилията на висшия мениджмънт и на оперативните ръководители са насочени към непрекъснато подобряване на безопасността и здравословните условия на работа за всички работници и служители в рамките на структурата. Ръководството е разработило и последователно прилага принципите на  Интегрираната Система за управление на същностите, като основно направление в нея е Системата за здравословни и безопасни условия на труд. 

В този първи доклад мениджмънтът на „МОНБАТ” АД декларира, че поощрява работниците и служителите, заети в рамките на структурата свободно да се сдружават и оценява възможностите за безпрепятствено осъществяване на инициативи в тази насока, като изключително полезно с оглед осъществяване на ефективна комуникация и сътрудничество между ръководството на дружеството и неговите работници и служители. 

Важен елемент от отговорното корпоративно социално управление е и външното проявление на цялостната корпоративна политика, която обхваща политика спрямо околната среда; политика спрямо пазара; политики спрямо местната общност и местната социална среда; човешки права; благотворителност и дейности, свързани с подпомагане на културата и образованието на регионално и национално ниво. 

Опазването на околната среда е основна ценност, заложена във фирмената ценностна система. Ръководството на „МОНБАТ” АД разглежда дейностите по предотвратяване на замърсяването или неговото намаляване с цел постигане на максимално ниво на опазване на човешкото здраве и защитата на околната среда и като основен приоритет за фирмата и определящ фактор в дългосрочното и устойчиво развитие. Мениджмънтът на „МОНБАТ” АД полага усилия за намаляване влиянието на предприятието върху околната среда  чрез eфективно използване на електроенергия и топлоенергия; минимизиране и рециклиране на отпадъците; предотвратяване на замърсяването чрез редуциране и свеждане до минимум на вредните емисии във въздуха и водите; използване на най-добри налични техники и добри управленчески практики при разширение на производството; собствен мониторинг по отношение на замърсяване на въздуха, водите и почвите. В дружеството е залегнала дългогодишна практика за  предоставя ясна и точна екологична информация за продуктите, услугите и дейностите си на клиентите, доставчиците и цялата общественост. 

Мениджмънта и на всички служители в рамките на структурата се придържат към високи етични стандарти относно бизнес почтеност и гарантиране на качество във всички договори, сделки и в рекламите на дружеството. В тази насока „МОНБАТ” АД има разработена вътрешна политика за осигуряване на лоялно отношение към клиентите и потребителите на стоките на дружеството, която гарантира адекватното прилагане на мерки за защита на потребителите. 

Част от заводите и дружествата в рамките на структурата на „МОНБАТ” АД са разположени извън гр. София – в гр. Монтана и в гр. Добрич, а две от дружествата за рециклиране на стари акумулатори са извън страната - в Република Сърбия и Румъния. Местната социална общност е основен фактор, с който мениджмънтът на „МОНБАТ” АД се съобразява при провеждане на бизнес и трудово-социалната си политиката в отделните райони. Чрез разширяване на производствената си дейност, „МОНБАТ” АД се стреми да създаде трудова заетост в области и райони, в които съществува високо ниво на безработица. При необходимост от наемане на нови работници и служители, мениджмънтът на дружеството се обръща най-напред към местния пазар на труда и наема местни работници и служители, които отговарят на съответните изисквания за заемане на длъжността. 

Дружеството поддържа отворен диалог с местната общност по всякакви въпроси, включително неприятни, противоречиви или чувствителни за региона, които касаят дейността на дружеството. Такива въпроси са натрупването и отстраняването на отпадъци, свързани с производството, организирането на превозни средства за извозване на отпадъците. Дружествата от групата са установили практика за осъществяване на местни покупки, които са с приоритет в съответните области. „МОНБАТ” АД оказва редовна финансова подкрепа за местни общностни дейности и проекти, под формата на дарения, спонсорство, благотворителност. 

В своята фирмена ценностна система „МОНБАТ” АД поставя на водещо място защитата на човешките права и недопускането на никакви форми на поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност, нито толерира прояви на дискриминация. 

„МОНБАТ” АД не допуска проявления на никакви форми на дискриминация спрямо свои работници и служители, като изискванията към тях и задълженията им, определени в трудовите договори и длъжностните характеристики се основават единствено на изискванията на трудовото законодателство. 

В своята политика по наемане на работници и служители, мениджмънтът на „МОНБАТ” АД се ръководи от принципа за равнопоставено третиране на всички кандидати, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. 

В рамките на структурата на „МОНБАТ” АД не се допуска експлоатация на детски труд. Независимо от възможностите за полагане на труд от непълнолетни лица, предвидени в Кодекса на труда, поради естеството на работа в дружеството няма назначени непълнолетни работници и/или служители. 

Добрата практика, която създава „МОНБАТ” АД относно разкриването на нефинансова информация на инвеститорите се отразява благоприятно върху  цялостната визия и представяне на компанията. Съществуват достатъчно доказателства в световен мащаб за това, че компаниите, които се обвързват с принципите на корпоративната социална отговорност са сред най-успелите, тъй като социалната отговорност представлява конкурентно предимство в процеса на глобализация на фирмената дейност.

 

 

Powered by Web Agency