https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/447778csr_bg_planet.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/772493csr_front_page_sustain.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/338669csr_bg_cosmetic.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/315181csr_bg_invest_in_human_capital_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/862241csr_bg_wings_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917951csr_bg_grass_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/243610csr_bg_sky_text.jpg https://www.csr.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/444322csr_bg_ethics_text.jpg
Значението на това да бъдеш социално отговорен ПДФ Печат Е-мейл
Практики - Общ характер
Четвъртък, 18 Август 2011 12:15, CSR News


Въпреки ясната дефиниция на Европейската комисия за корпоративна социална отговорност – КСО („концепция, при която компаниите интегрират социалните и екологични грижи в своите бизнес операции и при взаимодействието им с техните заинтересовани страни на доброволни начала. Да си социално отговорен означава не само да изпълняваш законните очаквания, но и да излизаш извън рамките на съответствието и да инвестираш повече в човешкия капитал, околната среда и отношенията със заинтересованите страни.”) и появата на редица успешни практики за КСО в България, които стартираха още в периода 2000–2002 г., все още съществуват предприятия, които изпитват трудности при определянето на критерии за демонстриране на подобна отговорност и съпричастност към основните принципи на КСО.


Какво представлява корпоративната социална отговорност? Конкретни действия и инициативи


Корпоративната социална отговорност се базира на Декларацията за правата на човека на Обединените нации и призовава към уважение на човешките права и осигуряване на подходящи условия на труд. КСО е за „насърчаване на многообразието”, т.е. избягването на всички форми на дискриминация, тормоз, свързани с произход, пол, възраст, както и заклеймява използването на детски или насилствен труд и т.н. Предоставя се възможност на служителите да докладват за нередности или нарушения, считани за неетични. Друга честа практика е установяването на партньорство с неправителствени организации в подкрепа на определена кауза, участието в подобни инициативи, присъединяването към харти за правата на човека и др.

Важно е да се отбележи, че КСО включва и отношенията на дружествата с техните подизпълнители, доставчици и партньори, като цели постигане на социално съответствие по цялата верига. Някои от компаниите насърчават или поставят критерии, свързани с прозрачно и ясно установено работно време, получаване на заплата и компенсации, свобода на сдружаване и др., които техните доставчици се задължават да спазват.

По отношение на околната среда действията, свързани със социална отговорност, целят компаниите да осъзнаят влиянието на техния бизнес върху околната среда и призовава към намаляване на вредното въздействие и опазване на околната среда чрез въвеждането и управлението на чисти производствени процеси (групата Lafarge например се ангажира с намаляване на емисиите на CO2 и прах, свързани с производство на цимент). По този начин се застъпва и идеята за „устойчиво развитие” и използване на възобновяеми енергийни източници.

Не на последно място КСО е свързана със спазване на законодателството и избягване на корупционни практики, поддържане на прозрачни бизнес отношения с доставчиците, подизпълнителите и бизнес партньорите.

Защо КСО трябва да бъде управлявана?

Управлението на КСО помага на компаниите в подходящия избор на инструменти за управление и контрол на производствените и много други процеси. 

Рентабилно ли е да бъдеш социално отговорен?

Това е един от основните въпроси, които вълнуват дружествата, решени да предприемат социални и/или екологични мероприятия. Въпреки че до момента не е правено проучване във връзка с чисто финансовата полза от прилагане на подобни мероприятия, едно е сигурно. От една страна, подобни действия водят до подобряване на производствения процес, намаляване на промишлените и търговски рискове, което води след себе си и реализирането на по-добри печалби. От друга страна, въвеждането на прозрачни отношения с потребителите, местната общност, както и изследванията на нови продукти или нови процеси води до обогатяване на бизнес потенциала, усвояване на нови стратегически умения.

За последните няколко години във финансовия сектор се развиха т. нар. социално отговорни инвестиции. Те следва да бъдат включени в инвестиционните и бизнес планове на организациите, наред с други цели и мероприятия. Например една от често срещаните форми са „социално отговорни фондове”, които отпускат средства с предимство на дружества, които са ангажирани с устойчиво развитие. 

Доказване на съответствие с изискванията за КСО


Корпоративната социална отговорност е свързана с интензивна отчетност: необходимо е да се отчита по прозрачен начин постигнатият напредък в тази област. Честа практика е изготвянето и публикуването на годишен доклад (наричан „устойчив доклад”), включващ отчитането на социално значими дейности и цели, изпълнени от дружеството в сферата на КСО. Друг метод, набиращ все по-голяма популярност и гласност и в България, е извършването на т.нар. социални одити за доказване на съответствие с критериите чрез събиране на достоверна информация, основана на факти, която се документира в доклад.

ISO 26000:2010 – Указание за социална отговорност

е стандарт, предоставящ ценни указания във връзка със социално отговорното поведение и произтичащите от него действия. Той не е предназначен за извършване на сертификация от трета страна. Съществуват много и различни мнения, съгласно които правилният подход варира от стриктно спазване на законодателството до пълна свобода и избор на действия. 

Този проект се стреми да се доближи до златната среда с цел насърчаване на уважение и отговорност, като цитира различни документи, но в същото време насърчава креативността и иновативността в тази област. 

Стандартът SA 8000

определя социалните и обществени изисквания за отговорност, които да позволят на фирмата да създаде, поддържа и прилага политики за доказване на съответствие с основните изисквания на стандарта и да докаже на заинтересованите страни, че политиките, процедурите и практиките са в съответствие с изискванията на стандарта.


Стандартът SA 8000 е с универсално приложение, независимо от големината, дейността и географското положение на фирмата.


Защо да изберем SA 8000?

Днес очакванията на потребителите вече не се ограничават само с изисквания по отношение на качеството на един продукт, но се търси и прозрачност във връзка с произхода му. По този начин потребителят, очаква от компанията да пусне на пазара продукти, които да отговорят на определени етични критерии и техният начин на производство да съответства на основните социални принципи.

Какво представлява стандартът SA 8000?

SA (Social Accountability) 8000 e разработен като стандарт през 1997 г. от американската асоциация CEPAA (Съвет на Агенцията за акредитация на икономически приоритети), днес SAI (Международна социална отговорност), с цел да отговори на потребностите на потребителите. 

Стандартът се основава на много текстове в областта на правата на човека, като например декларация за правата на човека, конвенцията на ООН за правата на детето и много други. 

Той демонстрира ангажиментите, поети в осем основни области, измежду които липса на дискриминация, право на сдружаване, работно време, система на заплащане и др.

Стандартът SA 8000 се основава на принципите на корпоративна социална отговорност. Сертифицирането съгласно изискванията на SA 8000 е свързано с редица бизнес ползи от сертификацията, която дава следните стратегически предимства на организациите: по-голямо доверие от страна на клиентите, нови пазари, по-голяма рентабилност, избягване на социални рискове и т.н 

BSCI сертификация – международно признание и конкурентно предимство на сертифицираните 

Бизнес инициативата за социално съгласие (BSCI) има за цел да подпомогне прилагането и създаването на устойчиви подобрения сред фирмите чрез системата за извършване на мониторинг. Тя се фокусира върху мониторинга като процес за непрекъснато подобряване на социалната отговорност на предприятията. Одитите в тази система се явяват механизъм за наблюдение, но ключът към реално и устойчиво подобряване се основава на партньорство с всички доставчици в мрежата на BSCI без конфронтация чрез подход, основан на добра воля, информираност по въпросите свързани с правата на човека, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и др. 

Инициативата има за цел да възнагради добрата воля и желание на доставчиците да си сътрудничат и да дават отзвук на мероприятията, които въвеждат, и постиженията в тази сфера.

Процесът на оценяване включва стандартни схеми за оценка на база на въпросници за всички одитирани и гарантира равнопоставеност на всички доставчици, като в същото време гарантира безпристрастност и обективност по време на процеса на одит.

Ползи от BSCI сертификацията

Системата за мониторинг на BSCI е разработена с цел да облекчи доставчиците при извършването на проверки от втора страна на своите партньори. Това е унифициран процес, които спестява на компаниите средства и време, както и извършването на многобройни одити от различни доставчици. 


Автор: Лина Пейчева

Източник: списание „БДС Компас“

Тема на броя: "Социалната отговорност"

 

Powered by Web Agency