Фондация "Тайм" има мисия да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.

Проекти и кампании на Фондация Тайм

Мисия:

Да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.


Стратегически цели:

- Да повишава информираността на обществото относно подходите за устойчиво развитие;

- Да увеличава участието на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с УР на всички нива;

- Да подпомага властите на национално и местно равнище в развитието на политики за УР включващи разработването на местни планове за екологично действие и Местен Дневен Ред 21;

- Да подпомага координацията и комуникацията между заинтересованите страни на международно, национално и местно равнище;

- Да защитава човешкото право на чиста и здравословна околна среда на международно, национално и местно равнище;

- Да натрупва финансови средства за подпомагане на различни групи в сферата на устойчивото развитие и опазването на околоната среда

- Да подпомага организациите да извършват дейността си по екологосъобразен начин

За повече информация посетете страницата ни: www.time-foundation.org

Powered by Web Agency